KD #1 - 2014 Absolutely Fabulous Christmas Couture - Mount Sinai SDA Church Orlando, FL